Privacyverklaring

Europese Verordening rond General Data Protection Regulation, kort GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming, kort AVG

1. Algemeen

Het Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als AVG of GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren

Als Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV

adres: Het Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV
KMO-zone De Spelver
Bremakker 9
3740 Bilzen
België

tel: 0486 27 39 21 of vanuit buitenland: 0032 486 27 39 21
info@bilzersdierencrematorium.be

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door het Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het opstellen van facturen en de verwerking ervan in een wettelijk voorgeschreven boekhouding
 • Het bijhouden van contactgegevens met het oog op een efficiënte manier van communiceren
 • Het registreren van betalingen
 • Het correct verwerken van contracten, facturen e.a. in de boekhouding
 • Het uitvoeren van onze fiscale verplichtingen jegens derden
 • Het beveiligen van onze gebouwen en haar inhoud.

We registreren enkel gegevens in het kader van een contractuele overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting.

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken ter uitvoering van de onder punt 2 genoemde doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Indien van toepassing: bedrijfsgegevens
 • Bankgegevens
 • Beelden via camerabewaking

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de zaakvoerder of een door haar aangestelde derde

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verwerken van de facturatie in de boekhouding

Wij geven enkel persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.

7. Site

Het Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV beschikt over de site https://bilzersdierencrematorium.be.

Deze beveiligde site maakt geen gebruik van cookies, wel van google analyse tracking.

8. Bewaartermijn

Het Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van een wet is vereist.

Camerabeelden worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

9. Beveiliging van de gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

De opgeslagen data worden beschermd door afdoende beveiliging te activeren. Het pakket “Norton Security with Backup” is geïnstalleerd om bescherming te bieden. De bescherming geldt tegen alle mogelijke digitale bedreigingen. Het pakket bevat een auto-protect anti-virus oplosssing en SONAR-beveiliging. Ook het netwerk wordt beveiligd door een firewall, inbraakpreventie en e-mailbeveiliging. Ook worden browserbeveiliging en downloads gecontroleerd. Tot slot biedt dit pakket ook een beveiligde back-up functie. Alle data worden ook op regelmatige basis veilig gesteld door middel van lokale back-ups. Tot slot worden de nieuwste softwarepakketten gebruikt. Ook worden automatische updates steeds geactiveerd van Windows 10 en Office 365. Dit om ook via deze wegen de best mogelijk bescherming van alle data te bereiken. Steeds worden alle wachtwoorden op regelmatige basis veranderd en wordt er gebruikt gemaakt van sterke wachtwoorden. Uiteraard wordt voor elke toepassing een uniek wachtwoord gebruikt.

Alle personen die namens Het Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van je persoonsgegevens.

10. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken

11. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

12. Wijziging privacyverklaring

Het Bilzers Dierencrematorium CORCULUM BV kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018.